NAJLEPSZY PORTAL O JACHTACH I ŁODZIACH MOTOROWYCH JUŻ OTWARTY !!!
DLA WAS CODZIENNIE NAPEŁNIAMY GO NOWĄ TREŚCIĄ…

Regulamin

§1 Pojęcia

Regulamin – oznacza to niniejszy Regulamin

SuperJachty – oznacza to SourceOne Advisory P.Rutkowski i S-ka s.j., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-627 Warszawa) przy ul. Domaniewskiej 39A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000259680, REGON 120278225, NIP 6772271446, zwana też dalej SourceOne Advisory

Portal – oznacza to portal internetowy SuperJachty.pl dostępny pod adresem internetowym www.superjachty.pl

Użytkownik – oznacza to osobę fizyczną lub osobę prawną korzystającą z Portalu

Administrator – oznacza to osoby wyznaczone przez SourceOne Advisory, odpowiedzialne za prowadzenie Portalu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

 

§2 Opis portalu

SuperJachty.pl to Portal i serwis internetowy poświęcony tematyce jachtingu motorowego, którego grupę docelową stanowią osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze zainteresowane tematyką portalu. Serwis jest wortalem tematycznym nastawionym na funkcję informacyjną – udzielanie profesjonalnych porad, publikację ciekawych treści merytorycznych nawiązujących do tematu jachtingu motorowego oraz rozpowszechnianie zapowiedzi najważniejszych wydarzeń branżowych z tej dziedziny. Serwis pełni rolę opiniotwórczą, przedstawia najnowsze trendy oraz wskazuje na najbardziej aktualne tematy. SuperJachty umożliwia publikację własnych prac w postaci artykułów, wizytówek, ofert oraz zdjęć, filmów i nagrań audio.

Założeniem portalu SuperJachty jest sukcesywne wzbogacanie bazy artykułów dotyczących jachtingu motorowego oraz integracja Użytkowników zainteresowanych tą tematyką.

 

§3 Korzystanie z Portalu

Korzystanie z Portalu jest możliwe po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na wymienione niżej warunki. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków i zawarciem sui generis umowy pomiędzy SourceOne Advisory (właścicielem Portalu) a Użytkownikiem.

Brak wyrażenia zgody na poniższe postanowienia wiąże się z utratą przez Administratora akceptacji na przeglądanie przez Użytkownika zawartości Portalu.

Korzystanie z Portalu przez Użytkowników jest nieodpłatne i nie związane z żadnymi opłatami abonentowymi.

SourceOne Advisory nie udziela żadnego rodzaju gwarancji związanej z użytkowaniem i sprawnym działaniem Portalu. SourceOne Advisory nie gwarantuje też, że wszystkie strony Portalu będą działać bezbłędnie i nieprzerwanie.

SourceOne Advisory może umieszczać na stronach Portalu linki do stron internetowych należących lub prowadzonych przez inne podmioty. Łącząc się z taką witryną należy zapoznać się z zasadami korzystania z tej witryny. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że Portal nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały na nich opublikowane. Zamieszczanie łącz do witryn nie należących do Portalu nie stanowi również sugestii, że nasz Portal popiera określoną firmę lub produkty i usługi na niej wymieniane.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za niechciane (wysyłane przez innych użytkowników internetu) maile wysyłane na opublikowane na forum bądź w komentarzach adresy e-mail.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam wysyłanych w formie mailingu (dotyczy to reklam innych podmiotów).

Zastrzegamy, iż w przypadku zamieszczania komentarzy, postów na forum dyskusyjnym oraz wizytówek wszelkie podane przez Użytkowników wiadomości, informacje itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających daną stronę, a SourceOne Advisory nie ma możliwości ich zabezpieczenia. Dlatego też dane te nie podlegają polityce ochrony prywatności.

 

§4 Rejestracja

Dostęp do Portalu uzyskuje użytkownik poprzez wejście na adres internetowy www.superjachty.pl.

W przypadku stwierdzenia podania przez użytkownika nieprawdziwych danych, zgłoszenia naruszania dóbr osobistych przez innego użytkownika lub osobę trzecią, administracja Portalu ma prawo:

·       wezwać użytkownika do bezzwłocznego usunięcia danych, które są nieprawdziwe,

·       zablokować konto użytkownika do wyjaśnienia sprawy,

·       skasować konto użytkownika ignorującego upomnienia administracyjne,

·       w wypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych, którymi posługuje się użytkownik w Portalu, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość.

SourceOne Advisory zastrzega, że może usunąć konto użytkownika w wyniku usunięcia go przez administrację Portalu z powodu:

·       notorycznego łamania Regulaminu, trollowania, natarczywego spamu,

·       podejmowania działań niezgodnych z prawem, nagannych moralnie i etycznie,

·       działania na szkodę Portalu.

SourceOne Advisory może usunąć konto na wniosek użytkownika.

 

§5 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest SourceOne Advisory. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

·       rejestracji w Portalu

·       marketingowych, w tym także otrzymywania informacji handlowych od SourceOne Advisory lub podmiotów z nim współpracujących (wyłącznie za pośrednictwem SourceOne Advisory; dane użytkowników nie są przekazywane do ww. podmiotów) na podany adres e-mail (na podstawie zgody wyrażanej podczas rejestracji w Portalu SuperJachty),

·       udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą formularza kontaktowego lub maila korespondencję,

·       obsługi technicznej Portalu SuperJachty,

·       prowadzenia statystyk Portalu SuperJachty.

Każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: info@superjachty.pl

Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by użytkownik mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Portalu.

SourceOne Advisory zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Portalu.

Portal wykorzystuje Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Pliki Cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika, lepszego dopasowania Portalu do potrzeb użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

 

§6 Prawa autorskie

Materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Portalu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność Portalu, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. Ochrona prawa własności Portalu dotyczy również wszelkich materiałów, które Portal dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Portal jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.

 

§7 Zarządzanie treścią i warunkami korzystania z Portalu

Portalowi przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Portalu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Portalu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.

Portal zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z Portalu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Portal usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z udostępnionych usług.

Korzystanie przez użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.

 

§8 Odpowiedzialność

Ani Portal, ani SourceOne Advisory nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych na Portalu przez użytkowników. Portal nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw użytkowników lub osób trzecich.

W przypadku, gdy w wyniku działań administracyjnych lub w wyniku otrzymania informacji od innego użytkownika lub osoby trzeciej Portal uzyska informację, iż umieszczone przez użytkownika materiały naruszają lub mogą naruszać prawa autorskie oraz inne prawa użytkowników lub osób trzecich wezwie użytkownika do potwierdzenia tytułu prawnego do materiałów pod rygorem ich natychmiastowego usunięcia przez administrację Portalu.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Portalu informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.

Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Portal.

 

--- Koniec Regulaminu –--

Newsletter

Partnerzy naszego portalu

  • logo Olszty Water Expo
  • logo Sunreef Yachts
  • logo Galeon
  • logo Azimut
  • logo SourceOne Advisory